Hästar

Som hästägare har du ansvar för hästens välbefinnande och hur hästhållningen påverkar miljön. Det kan till exempel handla om var du får bada med din häst eller om hur gödsel bör hanteras. Här hittar du information om regler som berör hästar och olika hästverksamheter.

Ansökan om tillstånd för hästhållning görs hos länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen
ansvarar för frågor som gäller djurskydd medan kommunens miljöinspektörer tittar på frågor kopplade till miljöpåverkan till exempel gödselhantering. 

Får jag rida överallt?

Det finns lokala föreskrifter som begränsar ridning inom några områden i kommunen. Det innebär förbud mot att rida:

  • Ridning är förbjuden på markerade motionsspår. 
  • Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området inom fastigheten Horna 3:12.

Kartbilagor och ytterligare information finns att läsa i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun

Var går det bra att bada med häst?

Under sommaren är det många som vill bada med sina hästar. Då får inte hästar bada på allmänna badplatser.

Under perioden 15 maj-15 sept får hästar inte vistas på badstränderna vid havet eller på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby. Bestämmelserna gäller även badstränder i naturreservat.

Får jag gräva ner min döda häst?

Det är inte ovanligt att hästägare vill gräva ner sin döda häst på tomten. För att få göra det måste  du följa kommunens anvisningar.

Detta gäller vid nedgrävning av häst i Kristianstads kommun:
Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp den döda hästen. Ta hänsyn till följande:

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattentäkt eller ytvatten ska vara minst 200 meter.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager är lera eller silt.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.