Kvalitetssäkrade fastighetsgränser

Fastighetsgränser är en viktig komponent i samhällsbyggnadsprocessen och används dagligen i arbetet när vi planerar och bygger vårt samhälle. Kvalitetssäkrade fastighetsgränser är viktigt för en effektiv byggprocess, både när det gäller projektering och byggande.

Vart fastighetsgränserna går kan variera mellan verkligt läge i fält och läget i den digitala registerkartan. Placeringen i registerkartan beror på när gränsmarkeringarna är skapade och vilken metod som använts vid inmätningen och framställandet av dem. Det kan leda till att fel begås exempelvis i samband med hur detaljplanen tolkas, eller vid utstakning av byggnaders placering. Genom att kvalitetssäkra fastighetsgränserna minimeras risken för feltolkning samtidigt som det möjliggör för en rättssäker digital hantering.

Syfte och målsättning

Syftet med delprojektet är att vid projektslut ha tagit fram metod och arbetssätt för att kvalitetssäkra fastighetsgränser så att dessa kan användas i en digital samhällsbyggnadsprocess. 

Ett antal avgränsade geografiska områden definierats tillsammans med delprojekt 3 digitala detaljplaner. Alla fastighetsgränser inom dessa detaljplanerade områden ska ha genomgått kvalitetskontroll och tilldelats rätt noggranhet.

Avgränsning

Delprojektet begränsas till ett antal avgränsade geografiska områden, som har definierats tillsammans med delprojekt 3 digitala detaljplaner. Vilka detaljplanerade områden som är aktuella att genomgå kvalitetskontroll kommer specificeras under delprojektets förstudie.

I vissa fall, exempelvis vid avsöndringar, kommer det krävas en fastighetsbestämning för att förbättra fastighetsgränsens kvalité. Sådana fall omfattas inte av det här delprojektet .

De geografiska områden som under höst/vinter 2022 kommer att genomgå en kvalitetskontroll är Hammarslund, Åsumtorp och Stora Ekens väg. Fler områden kommer att ingå i delprojektet och presenteras under 2023.

Hammarslund
Markerat område kommer att få sina fastighetsgränser kvalitetskontrollerade.

Hammarslund.jpg

Åsumtorp
Markerat område kommer att få sina fastighetsgränser kvalitetskontrollerade.

Åsumtorp_beskuren.jpg

Stora Ekens väg
Markerat område kommer att få sina fastighetsgränser kvalitetskontrollerade.

Stora Ekens väg_beskuren.jpg

Tidplan

Delprojektet ska vara klart 2023-12-31.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.