Planeringsstrategi

Planeringsstrategi - För Kristianstads kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2021 att kommunen ska ta fram en planeringsstrategi för antagande innan hösten 2024. Kommunens översiktsplaner är strategiska politiska dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planeringsstrategins syfte är att bidra till en översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och förändras utifrån nya förutsättningar.image1ib8.png

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi också. Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024

.Tidsaxel.PNG

Att en ny planeringsstrategi tas fram innebär dock inte per automatik att antagna översiktsplaner behöver ändras utan den ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras. Det kan till exempel handla om att kommunen i planeringsstrategin anger att det finns ett behov av att se över den kommunomfattande översiktsplanen, eller att översiktsplanens detaljeringsgrad behöver ändras för en viss del av kommunen. Det kan också handla om att någon del av översiktsplanerna behöver ändras för att tillgodose ett visst allmänt intresse, exempelvis vindkraft, strandskydd, grönområden, utbyggnad av kommunikationsleder och kulturmiljön.

Planeringsstrategin kan ändras under pågående mandatperiod. Fokus i planeringsstrategin ska vara på de strategiska frågorna som behandlar utvecklingen av den fysiska miljön och hur vi kan nå Kristianstad kommuns vision ”Vi lyfter tillsammans” och de uppsatta målen i den strategiska färdplanen.

Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom avsett tidsintervall anses samtliga översiktsplaner vara inaktuella, det vill säga även inklusive eventuella ändringar för en viss del av kommunen och tillägg avseende ett visst allmänt intresse. Detta gäller första gången efter 11 september 2024.

Arbetet med planeringsstrategin är påbörjat och mer information kommer att komma här efterhand.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.