Översiktsplan för staden Kristianstad

En ändring av översiktsplanen tas fram med syfte att ytterligare utveckla staden Kristianstad.

Stora torg, Kristianstad
Stora torg, Kristianstad

Den nu gällande fördjupade översiktsplanen för staden Kristianstad antogs 2009. Det är ett långsiktigt strategiskt dokument som visar hur stadens bebyggelse, grönska och kommunikationer ska utvecklas. Vid aktualiseringsprövningen av översiktsplanen 2016 togs beslut att den kommunövergripande översiktsplanen är aktuell men att delen som avser staden Kristianstad behöver aktualiseras.

Arbetet har påbörjats med att aktualisera den fördjupade översiktsplanen genom att identifiera nya utvecklingsområden och se till att planen uppfyller vision Kristianstad 2030 - Vi lyfter tillsammans. Ett tidigt samråd genomfördes under 2017-18 och gav många synpunkter från invånarna, ni kan se en sammanställning här nedan under relaterad information.  Under 2018-19 har ett förslag till ny översiktsplan för staden Kristianstad arbetats fram i dialog med politiken och planen är att presentera detta för samråd under hösten 2019. Efter samrådet som pågår i tre månader sker en revidering och sedan utställning där länsstyrelsen skriver sitt granskningsyttrande som blir en del av översiktsplanen. Tidigast hösten 2020 bedöms beslut kunna tas av ändringen av översiktsplanen för staden Kristianstad.

Vi har tittat på möjligheten att kunna "prenumerera" på vår sida och det är tyvärr inte möjligt med nuvarande programvara.

Karta över sammanställda synpunkter 

Nedanstående karta är en sammanställning av de synpunkter som har kommit in via synpunktskartan, e-post samt utskickade vykort. De röda markörerna indikerar negativa synpunkter, gröna markörer är positiva synpunkter samt gula markörer är neutrala synpunkter. 
Klicka på kartan för att läsa synpunkterna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.