Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad

En ändring av översiktsplanen tas fram med syfte att ytterligare utveckla staden Kristianstad.

 

Vi vill tacka alla som har varit med och tyckt till om vilka offentliga platser som är viktigast i Kristianstad.

Synpunktskartan är nu stängd och håller på att sammanställas. Den kommer därefter att finnas tillgänglig här på hemsidan att läsa.

Det insamlade materialet är en viktig del av underlaget till ändringen av översiktsplanen.

Vad innebär ändring av översiktsplan (ÄÖP) för Kristianstad stad?

Kommunen måste enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som visar hur marken i kommunen anses vara bäst lämpad att använda. 

  • Översiktsplanen ska aktualitets prövas varje mandatperiod, alltså ska sittande politiker avgöra om de tidigare ställningstagandena fortfarande är aktuella, annars ska översiktsplanen uppdateras.
  • Översiktsplaner är över stora områden (Städer/kommuner) och ska visa hänsyn till flera saker: allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och visa hur samordning skall ske med nationella och regionala mål.

Arbetet har påbörjats med att aktualisera den fördjupade översiktsplanen genom att identifiera nya utvecklingsområden och se till att planen uppfyller vision Kristianstad 2030 - Vi lyfter tillsammans. Ett tidigt samråd genomfördes under 2017-18 och gav många synpunkter från invånarna, se karta och samanställningar nedan.

Synpunktskarta från tidigt samråd

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.