Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad

Nu pågår arbetet med den långsiktiga stadsplaneringen för Kristianstad. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad blir under granskningen.


Vad innebär ändring av översiktsplan (ÄÖP) för Kristianstad stad?

 • Kommunen måste enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som visar hur marken i kommunen anses vara bäst lämpad att använda. 
 • Översiktsplanen ska aktualitets prövas varje mandatperiod, alltså ska sittande politiker avgöra om de tidigare ställningstagandena fortfarande är aktuella, annars ska översiktsplanen uppdateras.
 • Översiktsplaner är över stora områden (Städer/kommuner) och ska visa hänsyn till flera saker: allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och visa hur samordning skall ske med nationella och regionala mål.
 • Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov

Uppdraget att aktualisera översiktsplanen för staden gavs 2016 av kommunfullmäktige. En tidig medborgardialog genomfördes under årsskiftet 2017-2018 och planförslaget var därefter ute på samråd under årsskriftet 2019-2020.

SAMRÅD

Byggnadsnämnden tog beslut på sitt möte den 26 november 2019 att skicka ut planförslaget på samråd. Synpunkterna från samrådet kommer att sammanställas i en samrådshandling under våren 2020 och ett reviderat planförslag kommer att ställas ut under vintern 2020. Även under utställningen finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter kommer att slutligt förslag tas fram för antagande under början av år 2021. Samrådshandlingen finns tillgänglig som PDF här nedan i rutan "Relaterad information - Dokument". När samrådsredogörelsen är färdigställd, kommer även den att finnas tillgänglig här nedan.

Kontaktpersoner för översiktsplanen för Kristianstad stad är: 

Per Blomberg, Projektledare per.blomberg@kristianstad.se
Rebecka Danielsson, (Föräldraledig) biträdande projektledare rebecka.danielsson@kristianstad.se
Roger Jönsson, Stadsarkitekt roger.jonsson@kristianstad.se

 Synpunktskarta från tidigt samråd

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.