Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad

Nu pågår arbetet med den långsiktiga stadsplaneringen för Kristianstad. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad blir under granskningen.


Vad innebär ändring av översiktsplan (ÄÖP) för Kristianstad stad?

 • Kommunen måste enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som visar hur marken i kommunen anses vara bäst lämpad att använda. 
 • Översiktsplanen ska aktualitets prövas varje mandatperiod, alltså ska sittande politiker avgöra om de tidigare ställningstagandena fortfarande är aktuella, annars ska översiktsplanen uppdateras.
 • Översiktsplaner är över stora områden (Städer/kommuner) och ska visa hänsyn till flera saker: allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och visa hur samordning skall ske med nationella och regionala mål.
 • Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov

Uppdraget att aktualisera översiktsplanen för staden gavs 2016 av kommunfullmäktige. En tidig medborgardialog genomfördes under årsskiftet 2017-2018 och planförslaget var därefter ute på samråd under årsskiftet 2019-2020.

SAMRÅD

Inkomna synpunkter från samrådet 191209-200309

Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2019-11-26, § 174 genomförts under tiden 2019-12-09 till 2020-03-09. Information om samrådet skickades ut till kommunens remissinstanser och övriga intressenter som har fått möjlighet att ta del av materialet och lämna synpunkter. Allmänheten har kunnat ta del av utställda handlingar på Rådhus Skåne såväl som digitalt via kommunens hemsida och plattform. Det har kommit in 102 skriftliga yttranden under samrådstiden, varav 94 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget. Arbetet är i slutfasen med att ta fram en samrådsredogörelse, där det ska redovisas hur inkomna synpunkter har hanterats. När den är färdig kommer den att finnas tillgänglig under  ”Relaterad information – Dokument”. I början av 2021 kommer ett reviderat planförslag att ställas ut. Under utställningen är det möjligt att komma med synpunkter på det reviderade förslaget. Därefter kommer ett slutligt förslag tas fram för antagande under hösten år 2021. 

Kontaktpersoner för översiktsplanen för Kristianstad stad är: 

Per Blomberg, Projektledare per.blomberg@kristianstad.se
Rebecka Danielsson, biträdande projektledare rebecka.danielsson@kristianstad.se
Roger Jönsson, Stadsarkitekt roger.jonsson@kristianstad.se

 Synpunktskarta från tidigt samråd

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.