Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad

En ändring av översiktsplanen tas fram med syfte att ytterligare utveckla staden Kristianstad.

Vilka platser tycker du är viktigast i Kristianstad?

Under 2018-19 har ett förslag till ny översiktsplan för staden Kristianstad arbetats fram i dialog med politiken och planen är att gå ut med det för samråd under hösten 2019.
Innan dess vill vi få hjälp med att visa viktiga offentliga platser i staden Kristianstad.

Markera dina viktigaste platser i synpunktskartan nedan.

Synpunktskarta

Synpunktskartan är ett verktyg som kommunen använder sig av för att kunna få information från medborgarna kring olika geografiska frågor. De platserna som redan är markerade i kartan kommer från tidigare inlämnade synpunkter. Synpunktskartan är öppen till och med den 1 september 2019.

Med offentlig plats menas: 
En plats som är tillgänglig för alla människor under dygnets alla timmar. Exempel på offentliga mötesplatser kan vara torg, busshållplats, park, lekplats, gatan.

Med viktig plats menas: 
Det kan exempelvis vara en plats där du spenderar mycket tid, som är en betydelsefull mötesplats, som du uppskattar för att den är vacker eller för att du kan koppla av där.

Vad innebär ändring av översiktsplan (ÄÖP) för Kristianstad stad?

Kommunen måste enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som visar hur marken i kommunen anses vara bäst lämpad att använda. 

  • Översiktsplanen ska aktualitets prövas varje mandatperiod, alltså ska sittande politiker avgöra om de tidigare ställningstagandena fortfarande är aktuella, annars ska översiktsplanen uppdateras.
  • Översiktsplaner är över stora områden (Städer/kommuner) och ska visa hänsyn till flera saker: allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och visa hur samordning skall ske med nationella och regionala mål.

Arbetet har påbörjats med att aktualisera den fördjupade översiktsplanen genom att identifiera nya utvecklingsområden och se till att planen uppfyller vision Kristianstad 2030 - Vi lyfter tillsammans. Ett tidigt samråd genomfördes under 2017-18 och gav många synpunkter från invånarna, se karta och samanställningar nedan.

Synpunktskarta från tidigt samråd

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.