Antagen kust- och havsplan

Kust- och havsplanen är en ändring av Översiktsplan 2013. Den ersätter tidigare ställningstaganden och kommer att vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen i kust- och havsområdet. Planen har antagits av kommunfullmäktige 12 november 2019.

Kristianstads kust- och havsområde är en viktig del av kommunen. Hanöbukten har ett dramatiskt undervattenslandskap och höga naturvärden. Längs kusten samsas viktiga näringar och turistanläggningar med känsliga naturområden och viktiga kulturhistoriska lämningar. 

Kust- och havsplanen innehåller en helhetsbild av planområdets förutsättningar och utmaningar samt förslag till framtida användning av mark- och vattenområden.

Vad ska planen användas till?

Den kommunala kust- och havsplanen kommer att vara riktgivande vid beslut om mark- och vattenanvändning längs kusten och vägledande vid tillståndsprövning och förvaltning. Planen anger bland annat strategier och riktlinjer för: 

  • hur havet ska användas (sjöfart, turism, fiske, energiproduktion, natur- och kulturvård m.m.)
  • att möta översvämningar från Helge å som påverkar avrinningen till havet samt bebyggelsen och miljön
  • att möta klimatförändringar och en stigande havsnivå utmed kust och inland 
 
Handlingar Utredningar
Planbeskrivning Erosionsutredning
Planförutsättningskarta Kartläggning av verksamheter med risk för spridning av föroreningar 
Riksintressekarta Klimateffekter natur- och kulturmiljöer 
Markanvändningskarta Kustskyddsstrategier för Kristianstads kommun 
Havsanvändningskarta Zonering för en gemensam havslanering i Hanöbukten 
Särskilt utlåtande  
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.