Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Grönstrategi och grönplan

En övergripande grönstrategi har tagits fram med förslag till utveckling av kommunens grönytor. Strategin utgör underlag för pågående grönplan och kommande översiktsplan. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Utvecklingen av parker och grönområden i Kristianstads kommun styrs av en övergripande grönstrategi som innehåller en vision, inriktningar och prioriteringar för utvecklingen av grönytorna. Till grönstrategin kopplas en grönplan som beskriver hur grönstrategins mål ska nås. Det är kommunens tekniska förvaltning, C4 Teknik, som ansvarar för arbetet med strategin och grönplanen.

Processen

Arbetet med grönstrategin inleddes på uppdrag av Tekniska nämnden 2015. Under arbetets gång har flera seminarier, dialogmöten och workshops anordnats för både politiker och allmänhet för att samla in kunskap om hur människor upplever kommunens gröna ytor. Arbetet har resulterat i ett förslag till utveckling av grönytorna. Grönstrategin antas sedan av kommunfullmäktige. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.