Kust- och havsplan

Kust- och havsplanen är en ändring av Översiktsplan 2013. Den ersätter tidigare ställningstaganden och kommer att vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen i kust- och havsområdet. Den var på samråd hösten 2016 och nu pågår arbetet med att revidera planen utifrån inkomna synpunkter.

Kristianstads kust- och havsområde är en viktig del av kommunen. Hanöbukten har ett dramatiskt undervattenslandskap och höga naturvärden. Längs kusten samsas viktiga näringar och turistanläggningar med känsliga naturområden och viktiga kulturhistoriska lämningar. 

Kust- och havsplanen innehåller en helhetsbild av planområdets förutsättningar och utmaningar samt förslag till framtida användning av mark- och vatteområden.

Möte om stranderosion och kustskydd

En viktig fråga som lyfts i arbetet med kust- och havsplanen är stranderosion och hur den påverkar kusten. Den 13 februari arrangerade vi därför ett möte om stranderosion och kustskydd. Caroline Fredriksson föreläste om kusterosion. Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill få en åhörarkopia av hennes bildspel.

Vad ska planen användas till?

Den kommunala kust- och havsplanen kommer att vara riktgivande vid beslut om mark- och vattenanvändning längs kusten och vägledande vid tillståndsprövning och förvaltning. Planen anger bland annat strategier och riktlinjer för: 

  • hur havet ska användas (sjöfart, turism, fiske, energiproduktion, natur- och kulturvård m.m.)
  • att möta översvämningar från Helge å som påverkar avrinningen till havet samt bebyggelsen och miljön
  • att möta klimatförändringar och en stigande havsnivå utmed kust och inland (höga vågor etc.).

Process

Kust- och havsplanen var ute på samråd under hösten 2016, då det även anordnades fyra samrådsmöten där kommuninvånarna kunde ställa frågor och diskutera förslaget. Arbetet pågår nu med att stammanställa inkomna synpunkter och revidera planförslaget som sedan kommer att skickas ut på en ny remissrunda för granskning under hösten 2017.

Planhandlingar

Nedan finns samrådshandlingarna och tillhörande underlagsmaterial som pdf-dokument. I I webbkartan finns både samrådsförslag och planeringsunderlag tillgängliga via menyn "Kartlager" 

Kust- och havsplanen i kartportalen

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.