Kust- och havsplan

Kust- och havsplanen är en ändring av Översiktsplan 2013. Den ersätter tidigare ställningstaganden och kommer att vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen i kust- och havsområdet. Den var på samråd hösten 2016 och är utställd för granskning fr om 2017-09-18       t om 2017-11-20.

Kristianstads kust- och havsområde är en viktig del av kommunen. Hanöbukten har ett dramatiskt undervattenslandskap och höga naturvärden. Längs kusten samsas viktiga näringar och turistanläggningar med känsliga naturområden och viktiga kulturhistoriska lämningar. 

Kust- och havsplanen innehåller en helhetsbild av planområdets förutsättningar och utmaningar samt förslag till framtida användning av mark- och vattenområden.

Vad ska planen användas till?

Den kommunala kust- och havsplanen kommer att vara riktgivande vid beslut om mark- och vattenanvändning längs kusten och vägledande vid tillståndsprövning och förvaltning. Planen anger bland annat strategier och riktlinjer för: 

 • hur havet ska användas (sjöfart, turism, fiske, energiproduktion, natur- och kulturvård m.m.)
 • att möta översvämningar från Helge å som påverkar avrinningen till havet samt bebyggelsen och miljön
 • att möta klimatförändringar och en stigande havsnivå utmed kust och inland (höga vågor etc.).

Information

Alla planhandlingar finns tillgängliga på följande platser:

 • www.kristianstad.se/planer
 • I Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad
 • Biblioteken i Degeberga, Åhus samt Stadsbiblioteket.

Det finns möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter på förslaget vid öppet hus i Rådhuset den 7 oktober, Åhus bibliotek tisdagen den 3 oktober kl. 16-19 samt Degeberga bibliotek onsdagen den 25 oktober kl. 16-18.

I den relaterade informationen finns utställningshandlingarna och tillhörande underlagsmaterial som pdf-dokument.  På webbkartan är både samrådsförslag och planeringsunderlag tillgängliga via menyn "Kartlager".

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.