Ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad

Den 14 december 2021 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Kristianstad stad. Planen visar hur mark- och vattenområden planeras att utvecklas under de kommande 16 åren fram till 2037.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov samt andra beslut om förändrad markanvändning.

Du hittar materialet i kommunens digitala plattform Översiktsplanen för Kristianstad

Eller här nedan under ”Relaterad information”.

Samtliga handlingar som heter något med ”Antagen” utgör del av Översiktsplanen för Kristianstad stad (tidigare kallad ”ändring av översiktsplan för Kristianstad stad”, här efter förkortad ÖP Kristianstad stad). Utöver handlingarna som utgör ÖP Kristianstad stad finns det ett antal bilagor som tagits fram i arbetet med planen som också går att ta del av här nedan under ”Relaterad information”.

Framtagande av ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är omfattande och tar lång tid. Uppdraget gavs av kommunstyrelsen 2016 till byggnadsnämnden och påbörjades av planavdelningen vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen år 2017. I arbetet har flertalet förvaltningar och bolag varit inblandade och det har skett omfattande dialog med kommuninvånarna samt olika myndigheter och organisationer. Ett tidigt samråd genomfördes år 2018  för att fånga upp invånarnas tankar och önskemål i början av arbetet. Ett förslag presenterades för formellt samråd under 2019 och synpunkterna bearbetades under 2020. Våren 2021 presenterades ett färdigt förslag för granskning där länsstyrelsens synpunkter är en del av den slutliga översiktsplanen och visar i vilka frågor stat och kommun är överens. Mer om processen att ta fram en översiktsplan kan du läsa nedan.

Tidigt samråd

Under 2018 genomfördes ett tidigt samråd då allmänheten fick lämna synpunkter på hur ändringen av översiktsplanen skulle utformas. Det fanns möjlighet att delta på stormöte i form av Open Space, skicka vykort och mail samt lämna synpunkter via kommunens synpunktskarta på nätet.

Sammanfattning av tankar från Open Space.pdf
Sammanställning av vykort.pdf  
Sammanställning av mejl.pdf

Samråd

Samrådet genomfördes enligt byggnadsnämndens beslut 2019-11-26, § 174 under tiden 2019-12-09 till 2020-03-09. Information om samrådet skickades ut till kommunens remissinstanser och övriga intressenter som fick möjlighet att ta del av materialet och lämna synpunkter. Allmänheten kunde ta del av utställda handlingar på medborgarcenter i Rådhus Skåne, men även digitalt via kommunens hemsida och plattform. Det inkom 102 skriftliga yttranden under samrådstiden, varav 94 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget. Samrådsförslaget bearbetades utifrån inkomna synpunkter och resultatet blev Granskningsförslaget (”Granskningsförslag Del A Planförslaget”, ”Granskningsförslag Del B Planförutsättningar” och ”Granskningsförslag Del C Konsekvensbeskrivning”) som finns tillgängligt här nedan under ”Relaterad information”, där hittar ni även Samrådsredogörelsen som visar hur inkomna synpunkter har beaktats.

Granskning

Som ett sista led i arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för Kristianstad stad lämnade Länsstyrelsen ett granskningsyttrande som blev en del av översiktsplanen. Det fanns även möjlighet för kommuninvånare och organisationer som ville lämna kompletterande synpunkter utöver vad som kommit in i samrådet. Tiden för granskning var satt från den 12:e april till den 14:e juni 2021. Materialet fanns tillgängligt här på kommunens hemsida samt på medborgarcenter i Rådhus Skåne. En granskningsredogörelse finns framtagen med alla granskningsyttranden och hur dessa har hanterats.

Kontaktpersoner för översiktsplanen för Kristianstad stad är: 

Rebecka Danielsson, biträdande projektledare rebecka.danielsson@kristianstad.se
Tommy Danielsson, förvaltningschef tommy.danielsson@kristianstad.se 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.