Underlag till grönstrategi

För att bättre förstå nyttan av grönstrukturerna och hur de växt fram ur ett historiskt perspektiv har flera underlag tagits fram i arbetet med kommunens grönstrategi. Här har vi samlat de rapporter och underlag som har tagits fram under 2015-2016.

Nya underlagsrapporter om grönstrukturer 

Under 2015 och 2016 pågick kompletteringsarbeten inom flera områden där underlagsmaterial saknades eller var otillräckligt. 

1. Grön enkät

Ett urval av kommuninvånarna svarade på en enkät om hur de använder parker och naturområden. De drygt 500 svaren har sammanställts och analyserats i en rapport.

2. Sammanställning av kommunens grönytor

Under 2015 gjorde vi en sammanställning av vilka typer av grönytor som finns i kommunen , en så kallad sociotopinventering. Fokus har legat på städernas parker och tätortsnära natur. Med hjälp av sammanställningen kan vi analysera tillgångar och brister.

3. Analyser av grönytor

Utifrån sammanställningen av grönytor har analyser gjorts för att förstå sambanden och identifiera bristerna i kommunens grönytor.

4. Vegetationskarta

Under 2016 togs en vegetationskarta fram. Underlaget ökar våra kunskaper om hur kommunens grönstruktur ser ut och hjälper oss att analysera ekologiska samband.

5. Friluftsliv

En sammanställning har gjorts av den tillgängliga kunskapen om friluftslivet i kommunen. Sammanställningen omfattar hela kommunen och även anläggningar och verksamheter som förvaltas av andra huvudmän än kommunen.

6-7. Regionmuseet beskriver landskapets historia

Regionmuseet i Kristianstad har under 2016 tagit fram två underlag till kommunens gröna arbete. Det ena handlar om gröna kulturmiljövärden som parker, trädgårdar, skogsmark och liknande. Det andra berättar om vilka tidsepoker som präglar utseendet på dagens landskap.

8. Landskapets karaktär

En studie och analys har gjorts sommaren 2016 av kommunens landskapskaraktärer. Metodiken följer trafikverkets arbete "Landskap i långsiktig planering" och vill beskriva hela landskapet i kommunen utifrån form, ekologi och historiskt tidsdjup.

9. Ekosystemtjänster dokumenteras

Växter och djur är viktiga för att vi ska må bra. Av dem får vi mat, energi och byggmaterial. De producerar syre, renar vatten och luft och ger oss också möjlighet till rekreation, andlighet och välbefinnande. Begreppet ekosystemtjänster är centralt i arbetet med landskapets gröna värden och tjänsterna dokumenterades under 2016.

10. Landskapsekologiska samband

Kommunen har gett Ekologigruppen AB i uppdrag att göra analyser av hur sambanden ser ut för ett antal naturmiljöer och några utvalda arter som finns i dessa miljöer. Analyserna bygger på vegetationskartan och statliga LONA-bidrag har bidragit till genomförandet.

11. Trädinventering

Under 2015 inventerades många träd under sociotopinventeringen och en fördjupad trädinventering gjordes för Kristianstads centrum. Arbetet fortsatte 2016 då drygt 6400 träd inventerades i Kristianstads tätort och resultatet finns nu sammanställt i en rapport.

12. Befolkningens hälsa och gröna miljöer

Kommunens folkhälsostrateg Birgitta Brännström Forss har sammanställt ett kunskapsunderlag om befolkningens hälsa och hur denna relaterar till gröna miljöer. Stillasittande och stress är två viktiga hälsofrågor som båda kan påverkas med gröna miljöer genom fysiska aktiviteter och avkoppling.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.