FÖP Kristianstad 2009

”Kristianstad Växer – en stad i balans", är en fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad som antogs av kommunfullmäktige 2009. Planen är ett långsiktigt strategiskt dokument som visar hur stadens bebyggelse, grönska och kommunikationer ska utvecklas.

Enligt den fördjupade översiktsplanen ska Kristianstad växa på ett balanserat sätt i en avvägning mellan kvalitet och kvantitet. Geografin och landskapet gör att staden hittills har vuxit utifrån en stark stadskärna och vidare ut längs med fyra ben. Ny bebyggelse ska tillkomma längs med dessa ben, som även ska utgöra starka kollektivtrafikstråk.

Stadsbebyggelsen och det öppna landskapet är nära sammanflätat. Staden ska bli tätare för att undvika onödig stadsutbredning. Det omkringliggande landskapet ska sparas för att minska avstånden mellan stadens målpunkter och därigenom bli resurseffektivare.

Centralt i staden finns platser som idag på grund av deras lägen är väldigt attraktiva. De har stor potential att utvecklas mot en mer blandad och tät stad, till exempel nordöstra Vilan.

Genom stadens funktioner och platser ska vattnet framhävas främst kring kanalstråket och Helge årum. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.