Det växer längs kusten

Kommunens program för kustens utveckling från Åhus till Juleboda antogs av kommunfullmäktige 2009. Programmet berättar hur kustområdet ska utvecklas och föreslår riktlinjer för efterkommande detaljplaner längs kusten.

Programmet anger att befintliga byggrätter ska utökas. Graden av utökning beror på närhet till basservice och hänsyn till buller från skjutfälten i Rinkaby och Ravlunda. Hänsyn tas också till anpassningen till omgivningen och inkoppling av kommunalt vatten- och avlopp. Tre typer av byggrätter föreslås; stor förändring av byggrätterna, mindre förändring av byggrätterna och små förändringar av byggrätterna.

VA-utbyggnad

Kristianstads kommun tänker bygga ut det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten längs delar av kuststräckan som idag har enskilda avlopp. Läs mer under relaterad information.

Detaljplaneläggning

För att erbjuda större byggrätter för fastigheter längs kusten krävs att varje enskild detaljplan ändras. Först när planändringen vunnit laga kraft kan bygglov medges enligt de nya byggrätterna.

Inom området Östra Sand i Åhus kommer planerna med nr 12, 13 A och 13 B samt 14 inte att få någon utökad byggrätt. De ligger inom Rinkaby skjutfälts bullerpåverkansområde och därför tillåter Försvarsmakten ingen utökad byggrätt inom detta område. 

Olseröds sommarby, Degeberga sommarby samt Juleboda får bara utökad byggrätt för komplementbyggnad.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.