Aktualitetsprövning av översiktsplanen

Kommunfullmäktige i Kristianstad kommun beslutade den 14 december 2021 att översiktsplanen är aktuell under innevarande mandatperiod.

Enligt plan- och bygglagen är kommunen skyldig att aktualitetspröva översiktsplanen varje mandatperiod. Gällande översiktsplan är från 2013 och delen som omfattar Kristianstad stad beslutades samtidigt som aktualitetsprövningen. Dessutom har delen som omfattar Kusten och havet ändrats år 2019 och arbetet pågår med ändring av delen som omfattar Åhus tätort.

Syftet med att pröva översiktsplanens aktualitet är att:

  • Klargöra om det tillkommit nya förutsättningar och anspråk.
  • Klargöra i vilka avseenden översiktsplanen är och inte är aktuell.
  • Ge förslag på inriktningar för en uppdatering av planen.

Är hela eller större delen av planen inaktuell måste den revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit kan planen ändras för dessa delar. Övriga delar kan då behållas, men tidigare ställningstaganden gällande aktuellt område för ändring upphävs.Från och med valet i september 2022 ändras kravet på aktualitetsprövning till att gälla det nya begreppet planeringsstrategi enligt ändring i PBL (2020-04-01)

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.