Gällande översiktsplan och antagna strategier

Genom politisk antagna översiktsplaner, strategier och program anger kommunen en viljeinriktning för hur mark- och vattenområden och bebyggda miljöer på lång sikt ska användas och utvecklas.

Översiktsplaner, strategidokument och program är inte juridiskt bindande men utgör viktiga beslutsunderlag för utvecklingen och markanvändningen i kommunen.

Ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad 2021  
Ändring av översiktsplan med avgränsning Kristianstad stad inklusive Vä, Öllsjö, Åsumsfure, Hammar, Viby, Näsby, Gammlegården m.fl.

Översiktsplan 2013  
Gällande översiktsplan för hela kommunen. Antogs av kommunfullmäktige 2013.

Kust- och havsplan 2019 
Gällande översiktsplan för kust och hav. Antogs av kommunfullmäktige 2019

Förstudie för Barbackaområdet
Barbackaområdet är ett av de mest attraktiva utvecklingsområdena i Kristianstad genom sitt centrala läge. Samtidigt finns en rad utmaningar i området som måste lösas. Syftet med förstudien är att belysa dessa utmaningar samt ge förslag på möjlig utveckling av området. 

Grönstrategi 2017
Grönstrategin anger inriktning för utvecklingen av kommunens gröna miljöer och grönplanen beskriver hur målen kan nås. Antogs av Kommunfullmäktige 2017.

Grönplan 2019
Grönplanen utgör underlag för översiktlig planering samt övrigt arbete med grön- och blåstrukturen i kommunen. 

Trafikstrategi 2016
Trafikstrategin anger inriktning för trafikutvecklingen i kommunen. Strategin utgör underlag för kommande trafikplaner. Antogs av Kommunfullmäktige 2016.

Trafikplan 2019  
Trafikplanen är en handlingsplan för de åtgärder som kommunen ska vidta för att klara de utmaningar och strategier som finns med i trafikstrategin. 

Parkeringsnormer 2018
Riktlinjer för anordnande av parkeringsplatser vid ny- och ombyggnad.

Vindbruksplan  2011
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar förutsättningarna för lokalisering av vindkraftverk. Antogs av kommunfullmäktige 2011.

Fördjupad översiktsplan för staden Kristianstad 2009
En geografisk fördjupning av översiktsplanen för staden Kristianstad. Antogs av kommunfullmäktige 2009.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.