Gällande översiktsplan och antagna strategier

Genom politiskt antagna översiktsplaner, strategier och program anger kommunen en viljeinriktning för hur mark- och vattenområden och bebyggda miljöer på lång sikt ska användas och utvecklas.

Översiktsplaner, strategidokument och program är inte juridiskt bindande men utgör viktiga beslutsunderlag för utvecklingen och markanvändningen i kommunen.

Översiktsplan 2013  
Gällande översiktsplan för hela kommunen. Antogs av kommunfullmäktige 2013.

Grönstrategi 2017
Grönstrategin anger inriktning för utvecklingen av kommunens gröna miljöer och grönplanen beskriver hur målen kan nås. Antogs av Kommunfullmäktige 2017.

Trafikstrategi 2016
Trafikstrategin anger inriktning för trafikutvecklingen i kommunen. Strategin utgör underlag för kommande trafikplaner. Antogs av Kommunfullmäktige 2016.

Parkeringsnormer 2018
Riktlinjer för anordnande av parkeringsplatser vid ny- och ombyggnad.

Vindbruksplan  2011
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar förutsättningarna för lokalisering av vindkraftverk. Antogs av kommunfullmäktige 2011.

Fördjupad översiktsplan för staden Kristianstad 2009
En geografisk fördjupning av översiktsplanen för staden Kristianstad. Antogs av kommunfullmäktige 2009.

Program "Det växer längs kusten" 2009
Program för utökning av byggrätter längs kusten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.