Det växer längs kusten

Kommunen tog fram ett program för kustens utveckling från Åhus till Juleboda som antogs av kommunfullmäktige 2009. Programmet anger hur kustområdet avser utvecklas och föreslår riktlinjer för efterkommande detaljplaner längs kustområdet.

Programmet anger att befintliga byggrätter ska utökas. Graden av utökning beror på närhet till basservice, hänsyn till buller från Ravlunda skjutfält samt från Rinkaby skjutfält, anpassningen till omgivningen och inkoppling av kommunalt vatten- och avlopp. Tre typer av byggrätter föreslås; stor förändring av byggrätterna, mindre förändring av byggrätterna och små förändringar i byggrätterna.

VA-utbyggnad

Kristianstads kommun, C4 Teknik, avser bygga ut det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten längs delar av kuststräckan som idag har enskilda avlopp, se utbyggnad av vatten och avlopp.

Utbyggnaden omfattar bebyggelsen längs Kaptenens väg, i Östra Sand, Östra Äspet, Södra Äspet, Yngsjö Havsbad samt vid Yngsjö strand. Inom de delar som innefattas av kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp eller annan jämförbar anläggning ges möjlighet till utökning av byggrätterna. De eventuella fastigheter som inte inkluderas i kommunens utbyggnadsplaner för vatten- och avloppsnät ombesörjer att själva dra ledningar till kommunens nät alternativt anlägga en annan jämförbar anläggning som godkänns av berörda kommunala förvaltningar för att kunna utnyttja de utökade byggrätterna.

Detaljplaneläggning

För att erbjuda större byggrätter för fastigheter längs kusten krävs att varje enskild detaljplan ändras.

Vissa planer har efter antagandet överklagats och därefter har länsstyrelsen/Regeringen upphävt antagandebeslutet p.g.a. kvarvarande genomförandetid (en obligatorisk bestämmelse, som avser den tid under vilken planen inte får ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt p.g.a. nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid tidigare planläggning. Om planen ändras har fastighetsägarna rätt till ersättning). Dessa planer kan inte ändras förrän denna tid har gått ut. Vilka planer som har kvarstående genomförandetid går att få besked på genom att öppna kartorna längst ner på denna sida.

Först när planändringen vunnit laga kraft kan bygglov medges enligt de nya byggrätterna.

Inom området Östra Sand i Åhus kommer planerna med nr 12, 13 A och 13 B samt 14 inte att få någon utökad byggrätt, p.g.a. att dessa ligger inom Rinkaby skjutfälts bullerpåverkansområde och därför tillåter Försvarsmakten ingen utökad byggrätt inom detta område. 

Olseröds sommarby, Degeberga sommarby samt Juleboda får endast utökad byggrätt för komplementbyggnad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.