Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Översiktsplan

Översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska yta och ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan och den utgör ett viktigt beslutsunderlag för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Gällande översiktsplan för Kristianstads kommun antogs av kommunfullmäktige 2013 och har en tidshorisont fram till 2025. Kommunfullmäktige har 2016 bedömt att översiktsplanen i stort är aktuell men att ändringar ska göras för staden Kristianstad samt för kusten och havet. Kommunen arbetar också med andra former av strategier, utredningar och planeringsprojekt på översiktlig nivå.

Pågående översiktlig planering

Kust- och havsplan

Översiktsplanen ska ändras för kommunens kust- och havsområden.

Grönstrategi och grönplan

Grönstrategin anger inriktning för utvecklingen av kommunens gröna miljöer och grönplanen beskriver hur målen kan nås.

Staden Kristianstad

Uppdatering av den fördjupade översiktsplanen 2013, Kristianstads kommun.

Gällande översiktsplaner och antagna strategier

Genom antagna översiktsplaner och strategier anger kommunen en viljeinriktning för hur mark- och vattenområden och bebyggda miljöer på lång sikt ska användas och utvecklas. Översiktsplaner och strategidokument är inte juridiskt bindande men utgör viktiga beslutsunderlag för utvecklingen och markanvändningen i kommunen.

Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun

Gällande översiktsplan för hela kommunen. Antogs av kommunfullmäktige 2013.

Trafikstrategi för Kristianstads kommun

Trafikstrategin anger inriktning för trafikutvecklingen i kommunen. Strategin utgör underlag för kommande trafikplaner. Antogs av Kommunfullmäktige 2016.

FÖP Kristianstad

En geografisk fördjupning av översiktsplanen för staden Kristianstad. Antogs av kommunfullmäktige 2009.

Vindbruksplan

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar förutsättningarna för lokalisering av vindkraftverk. Antogs av kommunfullmäktige 2011. 

Gällande program och utredningar

När ett mindre område behöver utredas översiktligt eller när särskilda frågor behöver belysas kan ett program eller utredning tas fram. Dessa dokument är inte juridiskt bindande men visar en viljeinriktning och fungerar som underlag för kommande planarbete och bygglovsprövning

Program för kustens utveckling 2009

Program för kv Bajonetten, Tempotorget, i Kristianstad (kommande länk)

Program för fängelsetomten i Kristianstad (kommande länk)

Program för Norra staden (kommande länk)

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.