Yngsjö 4:251, Tofta gård

En förslag till detaljplan har tagits fram för Yngsjö 4:251, Tofta Gård i Yngsjö. Detaljplanen har varit ute på samråd och arbetet pågår nu med att sammanställa synpunkter och bearbeta planförslaget inför granskning.

Illustration av möjlig bebyggelse, Gunilla Svensson arkitektkontor, mars 2022
Illustration av möjlig bebyggelse, Gunilla Svensson arkitektkontor, mars 2022

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse med inslag av centrumfunktioner i ett centralt läge i Yngsjö. Planområdet ligger i Yngsjö by mellan väg 118 och Gamla byvägen och gränsar till Yngsjö skola. Förslaget innehåller ca 100 bostäder, men antalet kan variera både uppåt och neråt beroende på hustyp och lägenhetsstorlek.

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter har nu gått ut. Planförslaget har varit tillgängligt för synpunkter om 2022-07-05. Arbetet pågår nu med att sammanställa synpunkter och bearbeta planförslaget inför granskning.

 

Planhandlingar Utredningar
Samrådsinformation Naturvärdesinventering
Planbeskrivning Geoteknisk markmiljöteknisk undersökning
Plankarta Miljöinventering farligt avfall
  Analys av PAH och olja
  Riskutredning
  Trafikmätning Gamla Byvägen
  Trafikbullerutredning
  Dagvattenutredning
  VA-och dagvattenutredning
  Bilaga 1 VA-dagvatten
  Bilaga 2 VA-dagvatten
   

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.