Yngsjö 4:251, Tofta gård

En förslag till detaljplan har tagits fram för Yngsjö 4:251, Tofta Gård i Yngsjö. Nu är detaljplanen utsänd för samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Illustration av möjlig bebyggelse, Gunilla Svensson arkitektkontor, mars 2022
Illustration av möjlig bebyggelse, Gunilla Svensson arkitektkontor, mars 2022

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse med inslag av centrumfunktioner i ett centralt läge i Yngsjö. Planområdet ligger i Yngsjö by mellan väg 118 och Gamla byvägen och gränsar till Yngsjö skola. Förslaget innehåller ca 100 bostäder, men antalet kan variera både uppåt och neråt beroende på hustyp och lägenhetsstorlek.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2022-06-03 t om 2022-07-05.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

Synpunkter på planförslaget lämnas via kommunens e-tjänst:
Alternativt skriftligt till:
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk brev med ”BN 17-1813”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.
Synpunkterna ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast tisdagen den 5 juli 2022.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Planhandlingar Utredningar
Samrådsinformation Naturvärdesinventering
Planbeskrivning Geoteknisk markmiljöteknisk undersökning
Plankarta Miljöinventering farligt avfall
  Analys av PAH och olja
  Riskutredning
  Trafikmätning Gamla Byvägen
  Trafikbullerutredning
  Dagvattenutredning
  VA-och dagvattenutredning
  Bilaga 1 VA-dagvatten
  Bilaga 2 VA-dagvatten
   
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.