Yngsjö 4:251, Tofta gård

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Yngsjö 4:251, Tofta Gård i Yngsjö. Förslaget möjliggör för en blandad bostadsbebyggelse som är anpassat till omgivande kulturmiljö i ett centralt läge i Yngsjö.

Illustration av möjlig bebyggelse, Gunilla Svensson arkitektkontor, mars 2022
Illustration av möjlig bebyggelse, Gunilla Svensson arkitektkontor, mars 2022

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse i ett centralt läge i Yngsjö med anpassning till omgivande kulturmiljö. Inom planområdet avsätts gemensamma ytor för bland annat dagvattenhantering, torgmiljö och naturvärden.

Planprocessen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning innan detaljplanen antas.

Läge och omfattning

Planområdet ligger i Yngsjö by mellan väg 118 och Gamla Byvägen och gränsar till Yngsjö skola. Detaljplanen omfattar fastigheten Yngsjö 4:251, Tofta gård, samt del av Yngsjö 4:249, en liten del av Yngsjö 14:53 och av Yngsjö s:11. Planområdet är sammanlagt cirka 39 000 m2 stort.

Fastigheten Yngsjö 4:251, Tofta gård, samt del av Yngsjö 14:53, är båda i privat ägo. Yngsjö 4:249 ägs av Kristianstads kommun. Yngsjö s:11 är en outredd marksamfällighet.

Granskning

Byggnadsnämnden beslutade 21 november 2023 § 205 att godkänna Detaljplan Yngsjö 4:251 Tofta Gård, för granskning.  Granskningstiden är 7 december 2023 till den 19 januari 2024. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.