Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Vågbrytaren 3, 8 och del av Åhus 3:41 i Åhus

Ett förslag till detaljplan som innebär att användningen av berörda verksamhetstomter utökas genom handel med livsmedel finns utställt för samråd. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Planområdet omfattar ca 31 700 m2 och är beläget nordväst om cirkulationsplatsen Flötövägen, väg 118 och Hamnleden i Åhus. Vågbrytaren 3 och 8 ägs av Ripacenter AB, Åhus 3:41 ägs av Kristianstads kommun.

Planförslaget innebär att tillåten användning för berörda verksamhetsfastigheter utökas från verksamheter med viss handel till att tillåta handel med livsmedel. Berörda verksamhetstomter avses utökas genom att 3530 m2 parkmark ändras till samma ändamål. Mark planlagd för park avses även ändras till natur samt allmän platsmark med användningen skydd för området närmst befintlig luftledning. Sandvaktaregatans korsning med Flötövägen ingår i planområdet och planläggs i sitt befintliga läge. Planförslaget överensstämmer delvis med gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013-03-12. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för samråd fr om 2017-11-08 t o m 2017-11-30. Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 i Kristianstad, samt på biblioteket i Åhus, Järnvägsgatan 7.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:
kommun@kristianstad.se
alternativt Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad
Märk e-post/brev med "BN 16-1285". Synpunkterna ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast den 30 november 2017.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.