Vä 55:1 mfl Nya Ängamöllan

Ett förslag till ändring av gällande detaljplan har tagits fram för Vä 55:1 mfl. Detaljplanen har varit utställd för granskning och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Syfte och omfattning

Planområdet är beläget utmed E22 i västra Kristianstad. Området är idag planlagt för (J) verksamheter/industri. Aktuellt planförslag innebär enbart en ändring av nu gällande detaljplan och uppgår till cirka 60 hektar varav 33 hektar utgör kvartersmark. Huvudsyftet med ändring är att på ett effektivare sätt tillvarata redan planlagd mark för verksamheter/industri och på ett bättre sätt möta de behov av verksamhetsmark som finns i kommunen idag. Syftet är också att uppdatera detaljplanen gentemot nya förhållanden som tillkommit inom området. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter 

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut. Planförslaget har varit utställt för granskning 
t om 2021-02-18.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.