Uddarp 1:14

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för området som gränsar i norr och öster till Skepparslövs golfbana och i väster till en friliggande bostadstomt. Förslaget bearbetas nu inför antagande.

Syfte och omfattning

Detaljplanen möjliggör att området kan bebyggas med en relativt tät grupp av en- eller tvåbostadshus. Som exempel innehåller exploatörens utbyggnadsförslag 10 enbostadshus.

Planförslaget har varit utställt för granskning  t om 2020-01-07.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 
PlanhandlingarUtredningar
Kungörelse om granskning VA-utredning
Plankarta Georapport 
Planbeskrivning   
Samrådsredogörelse  
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.