Uddarp 1:14

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för området som gränsar i norr och öster till Skepparslövs golfbana och i väster till en friliggande bostadstomt. Detaljplanen är nu utsänd för granskning och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Detaljplanen möjliggör att området kan bebyggas med en relativt tät grupp av en- eller tvåbostadshus. Som exempel innehåller exploatörens utbyggnadsförslag 10 enbostadshus.

Synpunkter

Planförslaget är utställt för granskning fr om 2019-12-09 t om 2020-01-07.
Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:
kommun@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN15-0159". Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast tisdagen den 7 januari 2020.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Kungörelse om granskning VA-utredning
Plankarta Georapport 
Planbeskrivning   
Samrådsredogörelse  
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.