Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 3:3

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning inom Sommarlustområdet.

Planområdets avgränsning
Planområdets avgränsning

Planförslaget innebär en ny byggrätt för ett kvarter med bostäder, skola/förskola, vård, kontor och centrumändamål inom Sommarlustområdet. Detaljplanen syftar även till att skapa en byggrätt för besöksanläggning, konferens, vård och kontor i närheten av ishallen. Detaljplanen säkerställer också en byggrätt för ett nytt parkeringshus invid ishallen samt bevarandet av en befintlig park.

Planområdet omfattar ca 5 ha och marken ägs av Kristianstads kommun. 

Detaljplanen har tidigare varit på samråd 2018-10-06 till 2018-11-05. Under samrådstiden kom 26 synpunkter in där flertalet synpunkter har inneburit justeringar av planförslaget.  Efter samrådsskedet framkom det att kvarteret söder om Frans G Wibergs väg, där ny förskola planeras, blivit ett högprioriterat projekt. Det tänkta markanvisningsområdet (gamla Folkets park), söder om nu aktuellt planområde, bedöms kräva en längre planeringsprocess.  Därför har kommunen valt att dela på planområdet i en nordlig och en sydlig del. Nu aktuellt planområde i norr omfattar Sommarlust 11 samt del av fastigheten Kristianstad 3:3. Södra delen kommer hanteras i en separat detaljplan tillsammans med de övriga fastigheterna Sommarlust 3, 5, 6, 7 samt del av fastigheterna Kristianstad 3:3 och 3:4.

Synpunkter

Planförslaget är utställt för granskning fr om 2020-02-17 t om 2020-03-23.
Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även att se digitalt, se länk nedan.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till
kommun@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN 15-2152". Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.
Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast måndagen den 23 mars 2020.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.