Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 3:3

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning inom Sommarlustområdet. Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen.

Planområdets avgränsning
Planområdets avgränsning

Detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Sommarlustområdet med bostäder, skola/förskola, vård, kontor och centrumändamål. Detaljplanen möjliggör också för besöksanläggning, konferens, vård och kontor samt ett nytt parkeringshus i närheten av ishallen. Planområdet omfattar ca 5 ha och marken ägs av Kristianstads kommun. 

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 juni 2020. Information om detta har skickats ut till berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen.

De antagna planhandlingarna finns att ta del av nedan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.