Sommarlust 3 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att pröva möjligheten till en förtätning inom Sommarlustområdet med blandad stadsbebyggelse har varit på samråd och förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter.

Illustration: Sweco
Illustration: Sweco

Nu aktuellt planförslag innebär att den tidigare Folkets park och den intilliggande parkeringsytan utmed Kanalgatan tas i anspråk för ny bebyggelse. Livsmedelsbutiken (Coop) i området ges utrymme att bygga till.  Ny detaljplan möjliggör för skola, förskola och den skapar samtidigt förutsättningar för att inrymma området med bostäder, vård, kontor, centrumändamål och parkeringshus. Vid ishallens markparkering förslås en byggrätt för parkeringshus. Detaljplanen föreslår en torgyta/mötesplats i anslutning till livsmedelsbutiken och befintlig busshållplats. Befintlig grönyta/park behålls i huvudsak som stadsdelspark.

Planområdet omfattar ca 70 ha. Fastigheterna Sommarlust 3, 7 och 10 är i enskild ägo. Övrig mark inom planområdet, d.v.s. fastigheterna Sommarlust 5, 6, 11 och del av fastigheterna Kristianstad 3:3, 3:4 ägs av Kristianstads kommun.

Planområdet ligger på Sommarlust, ca 1 km norr om Kristianstad stadskärna. Området är sedan tidigare detaljplanelagt. 

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan (FÖP Kristianstad, KF 2009-06-09) och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2018-11-05.

Synpunkter

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.