Snapphanen 16

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för Snapphanen 16 i centrala Kristianstad i det nordöstra hörnet av Lilla torg. Detaljplanen har varit utställd för granskning och bearbetas nu inför antagande.

Bild på fastigheten Snapphanen 16            Illustration över Snapphanen 16 vy från Lilla torg
Bild på fastigheten Snapphanen 16            Illustration över Snapphanen 16 vy från Lilla torg

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning inom fastigheten Snapphanen 16 från bostäder och handel till centrum. Den nya detaljplanen föreslås bredda möjliga användningssätt (dock ej bostäder) inom befintlig kulturhistoriskt intressant byggnad.

Syftet med planen är också att tillvarata och värna byggnadens kulturhistoriska värde, eftersom byggnaden ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och med sin utformning, placering och publika användning utgör en viktig del av den ursprungliga rutnätsstadens struktur. I det ingår även att skydda byggnaden och interiöra resterna av den befintliga svalgångsboden.

Detaljplanen är överensstämmande med ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad från 2021 (KF 2021 §312).

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut.

Handlingar

Granskningshandlingarna finns nedan.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.