Detaljplan för Plasten 2 m.fl. på Näsby industriområde i Kristianstad

Planförslaget innebär ett utökat användningsområde för fastigheten Plasten 2 samt ny tillfart till Plasten 3 från Industrigatan. Detaljplanen finns utställd för samråd t.o.m. 2017-03-30, under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Planområdet ligger ca 2 km norr om Kristianstad C i anslutning till Tegelbruksvägen och Industrigatan. Planområdet omfattar fastigheten Plasten 2 samt mindre del av fastigheten Näsby 35:22. Planområdet omfattar totalt ca 36 000 m2.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändrad användning inom fastigheten Plasten 2. Användningen ändras från industri till verksamheter, kontor samt besöksanläggning i form av lekland, gym och samlingslokal. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en ny infart från Industrigatan till fastigheten Plasten 3.

Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för samråd fr.om. 2017-03-09 t.o.m. 2017-03-30. Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Synpunkter skickas till kommun@kristianstad.se alternativt till Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad senast den 30 mars 2017. Märk e-post/brev med "BN 12-9653".

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.