Detaljplan för Plasten 2 m.fl. på Näsby industriområde i Kristianstad

Planförslaget innebär ett utökat användningsområde för fastigheten Plasten 2 samt ny tillfart till Plasten 3 från Industrigatan. Detaljplanen har varit utställd för samråd t.o.m. 2017-03-30, då det fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Planområdet ligger ca 2 km norr om Kristianstad C i anslutning till Tegelbruksvägen och Industrigatan. Planområdet omfattar fastigheten Plasten 2 samt mindre del av fastigheten Näsby 35:22. Planområdet omfattar totalt ca 36 000 m2.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändrad användning inom fastigheten Plasten 2. Användningen ändras från industri till verksamheter, kontor samt besöksanläggning i form av lekland, gym och samlingslokal. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en ny infart från Industrigatan till fastigheten Plasten 3.

Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för samråd fr.om. 2017-03-09 t.o.m. 2017-03-30.
Inkomna synpunkter bearbetas nu inför granskning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.