Plasten 2

Ett förslag till detaljplan för Detaljplan för Plasten 2 m.fl. i Kristianstad är utställt för granskning. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bredare användning av fastigheten Plasten 2 på Näsby industriområde. Användningen ändras från industri till verksamheter med försäljning, kontor, restaurang, industri och lager samt teknisk anläggning. Detaljplanen medger även två nya infarter från Industrigatan till Plasten 3.

Planområdet omfattar ca totalt 40 891 m2 och marken är i kommunal och enskild ägo.

Synpunkter

Planförslaget är utställt för granskning fr om 2020-03-19 t om 2020-04-13.
Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN 12-9653". Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast måndagen den 13 april 2020.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.