Östra kasern 3 mfl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för skolverksamhet i Kristianstad. Inkomna synpunkter bearbetas nu inför granskningsskedet.

Illustration framtagen av planavdelningen Kristianstads kommun för att visa exempel på hur ny bebyggelse skulle kunna uppföras inom planområdet
Illustration framtagen av planavdelningen Kristianstads kommun för att visa exempel på hur ny bebyggelse skulle kunna uppföras inom planområdet

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för skolverksamhet och överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för staden. 

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2020-08-24.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om samråd Bullerutredning
Planbeskrivning Dagvattenhantering
Plankarta Geoteknik och markmiljö (PM)
  Geoteknik och markmiljö (rapport)
  Riskutredning faligt gods
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.