del av Östra kasern 3 mfl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för en ny högstadieskola i Kristianstad. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration framtagen av planavdelningen Kristianstads kommun för att visa exempel på hur ny bebyggelse skulle kunna uppföras inom planområdet
Illustration framtagen av planavdelningen Kristianstads kommun för att visa exempel på hur ny bebyggelse skulle kunna uppföras inom planområdet

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för skolverksamhet och överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för staden.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2021-05-10 t om 2021-06-21.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

Synpunkter på planförslaget lämnas via kommunens e-tjänst:

https://etjanster.kristianstad.se/s/detaljplan 
Alternativt skriftligt till: 
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk brev med ”BN 19-917”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar granskning
Underrättelse Dagvatten Allöskolan
Planbeskrivning  Dagvatten Allöskolan (PM) 
Plankarta  Förslag på masshantering och kostnader (PM) 
Samrådsredogörelse Kompletterande markundersökning (PM) 
  Rapport miljöteknisk markundersökning
  Utredningar samråd
  Bullerutredning
  Dagvattenhantering
  Geoteknik och markmiljö (PM)
  Geoteknik och markmiljö (rapport)
  Riskutredning faligt gods
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.