Öllsjö 67:139

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för bostäder och centrumverksamhet i Öllsjö. Detaljplanen har varit på samråd och förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter.

Syfte och omfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för främst bostäder men även centrumverksamhet i en kulturhistoriskt värdefull miljö samtidigt som dess kulturhistoriska värden bevaras. Detaljplanen medför även en möjlighet att återställa en utfart till naturmark vilket innebär att utfarten inom planområdet kommer att omlokaliseras inom området. Inom planområdet finns en befintlig ekonomibyggnad med tre längor som bedöms vara kulturhistoriskt värdefull enligt 8 kap. 13 § PBL. Detaljplanen medger en ändrad användning i befintlig ekonomibyggnad men möjliggör även för nybyggnation i området. Inom planområdet finns även ett träd som ska bevaras eftersom det bedöms vara värdefull ur miljöaspekt, men även som karaktärsskapande för den kulturhistoriska miljön. Planområdet omfattar del av Öllsjö Boställe och kringliggande mark, ca 9980m2. Marken är till största del i privat ägo.

Synpunkter        

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t o m 2019-08-09.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.