Öllsjö 67:139

En ny detaljplan har tagits fram för bostäder i Öllsjö. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige.

Illustration Stefan Strömbäck
Illustration Stefan Strömbäck

Syfte och omfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i en kulturhistoriskt värdefull miljö samtidigt som dess kulturhistoriska värden bevaras. Detaljplanen bekräftar även användningen natur inom del av området och medför även att nuvarande körförbindelse omlokaliseras inom planområdet.

Inom planområdet finns en befintlig ekonomibyggnad med tre längor som bedöms vara kulturhistoriskt värdefull enligt 8 kap. 13 § PBL. Detaljplanen medger en ändrad användning i befintlig ekonomibyggnad men möjliggör även för nybyggnation i västra delen av området. Inom planområdet finns även ett träd som ska bevaras eftersom det bedöms vara värdefullt ur miljöaspekt, men även som karaktärsskapande för den kulturhistoriska miljön.

Området ligger i Öllsjö, västra Kristianstad. Detaljplanen omfattar en ekonomibyggnad i tre längor samt intilliggande mark västerut. Totalt utgör detaljplanen en yta på 9983 m2. Detaljplanen omfattar endast ekonomibyggnaden för Öllsjö Boställe och inte boningshuset, då byggnaderna sedan 1990-talet hör till olika fastigheter. Planområdet är till största del i privat ägo.

kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 juni 2020. Information om detta har skickats ut till berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen.

De antagna planhandlingarna finns att ta del av nedan.

 
PlanhandlingarBilagor
Granskningsutlåtande Markteknisk undersökningsrapport
Samrådsredogörelse Inventering av fladdermusfaunan
Planbeskrivning Planritning miljö- och geoteknik
Plankarta Antagen Sektion miljö- och geoteknik
  Utlåtande miljö- och geoteknik
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.