Öllsjö 56:1

Planförslagets syfte är att möjliggöra för uppförande av parhus/radhus/kedjehus alternativt friliggande enbostadshus. Bostäderna planeras inom den östra delen av området, utmed Frodes väg och den västra delen av planområdet behålls som park.

Planområdets avgränsning. Flygfoto: Kristianstads kommun
Planområdets avgränsning. Flygfoto: Kristianstads kommun

Detaljplanen omfattar en del av fastigheten Öllsjö 56:1 och lokaliserad centralt i Öllsjö. I norr avgränsas området av Blåtands väg, i väster av kvarteret Slungbollen, i söder av Sven Tveskäggs väg och i öster av Frodes väg. Planområdet omfattar cirka 7100 m² och ägs av kommunen.

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2019-01-04 och bearbetas nu inför antagande. Planhandlingarna finns att ta del av nedan.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.