Norra Åsum 3:3 och Vilan 1:75 m.fl

Hedentorpsvägen måste flyttas inför vallbygget på Vilan. Därför finns det nu ett förslag till detaljplan för en ny sträckning av Hedentorpsvägen, från en ny cirkulationsplats på Långebrogatan fram till den befintliga Hedentorpsvägens bro över E22.

Den nya Hedentorpsvägen är tänkt att starta mitt emot Bomgatan och stryka längs med Scans parkering och in genom industriområdet.
Den nya Hedentorpsvägen är tänkt att starta mitt emot Bomgatan och stryka längs med Scans parkering och in genom industriområdet.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny sträckning av Hedentorpsvägen mellan E22 i söder och Långebrogatan i norr. Detaljplanen anger erforderliga ytor för gata och gång- och cykelvägar, samt intilliggande rekreativa ytor för att skapa ett attraktivt gaturum och entré till stadskärnan. Detaljplanen hanterar även justeringar i den anslutande gatustrukturen för Långebrogatan och Bomgatan.

Planområdet ligger inom den östra delen av Vilan i Kristianstad och är ett äldre industri- och spårområde. Detaljplanen omfattar cirka 5 hektar och berör fastigheterna Vilan 1:12, 1:15, 1:18, 1:60, 1:69, 1:70, 1:71, 1:72, 1:73, 1:75, 1:83, Norra Åsum 3:3, Härlöv 50:30, Konditorn 5, Filaren 8, Slakteriet 4, Lastbilen 1 och Släpvagnen 2. Fastighetsägare är Kristianstads kommun, förutom fastigheterna Vilan 1:15 och Slakteriet 4 som är i privat ägo.

Synpunkter

Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2023 § 45 att skicka planförslaget på samråd. Samrådstiden var 3 april till 1 maj 2023. Tiden för att lämna synpunkter har gått ut.

Handlingar

Samrådshandlingarna finns under rubriken Relaterad information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.