Ändring av detaljplan (ÄDP) för Näsby 35:47 Berga förskola

Ett förslag till ändring av detaljplan för en förskola i anslutning Hjär-tebackes park på Näsby är på samråd. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Syftet med planändringen är att möjliggöra för en ny förskola i två våningar. Ändringen omfattar det område som redan idag är planlagt för skola/förskola i anslutning till Hjärtebackes park på Näsby. Genom ändringen ökas tillåten byggnadshöjd från 6,5 meter till 8,5 meter. Planändringen innebär också att det blir möjligt att anordna tillfart till förskolan från Stridsvagnsvägen i norra delen av tomten.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skickas till kommun@kristianstad.se alternativt till Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad och ska vara kommunen tillhanda senast onsdag 5 april 2017. Märk e-post/brev med "BN 2016-1283".

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planändringen.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.