Näsby 34:24 m fl

Förslag till Ändring av detaljplan för Näsby 34:24 m.fl.  Planändringen omfattar endast fastigheten Infanteristen 4. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 23 februari 2021.

Syfte och omfattning

Syftet är att möjliggöra en högre utnyttjandegrad inom ändringsområdet än vad gällande detaljplan tillåter samt att ändra regleringen av byggnaders höjd så att befintlig byggnad blir planenlig och så att marginal finns för en högre takkonstruktion.

Förslaget till ändring av detaljplan har tidigare varit utsänt för samråd och inkomna synpunkter har sammanställts i en redogörelse för samråd del 1 och 2. 

De antagna planhandlingarna finns att ta del av nedan.

 
PlanhandlingarUtredningar
Beskrivning av planändring Bullerutredning Allöverket 200417
Samrådsredogörelse Kompl. risk- och störning från Allöverket 201221 
Granskningsutlåtande PM Risk och Störning från Allöverket 210111 

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.