Lillö 50:18 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för utveckling av Härlövs handelsområde. Detaljplanen har varit på granskning och justerats i enligt med inkomna synpunkter och skall nu antas av byggnadsnämnden.

Syfte och omfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utveckling av handelsområdet genom att bredda användningsmöjligheterna, så som handel med livsmedel. Planområdet omfattar ca 27 ha och utgörs av Härlövs handelsområde. Marken ägs av kommunen och privata markägare.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Underrättelse om granskning Geoteknisk undersökning 901015
Samrådsredogörelse Geoteknisk undersökning 920415
Planbeskrivning Dagvattenutredning 
Plankarta Marknadsanalys
  Trafikutredning
  Övergripande trafikutredning
  PM Buller
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.