Lillö 50:18 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för Härlövs handelsområde i Kristianstad med syfte att möjliggöra för en fortsatt utveckling av handelsområdet. Detaljplanen har varit på samråd och förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter.

Syfte och omfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utveckling av handelsområdet genom att bredda användningsmöjligheterna, så som handel med livsmedel. Planområdet omfattar ca 27 ha och utgörs av Härlövs handelsområde. Marken ägs av kommunen och privata markägare.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t.o.m. 2019-07-08.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om samråd Geoteknisk undersökning 901015
Planbeskrivning Geoteknisk undersökning 920415
Plankarta Dagvatten
  Marknadsanalys
  Trafikutredning
  Övergripande trafikutredning
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.