Lasarettet 5, Östermalms park

En ny detaljplan har tagits fram för att utveckla Östermalms park och förtäta området med bostäder. Detaljplanen var utställd för granskning i oktober och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Illustration bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter
Illustration bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla Östermalms park och förtäta kvarteret med bostäder. Detaljplanen ger möjlighet för ca 300 nya lägenheter med inslag av centrumfunktioner samt ett parkeringshus och två parkmiljöer.

Detaljplanen har varit utsänd för samråd under våren 2020. En miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärdena har tagits fram till detaljplanen. 

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter på planförslaget har gått ut. Detaljplanen var utställd för granskning från 2020-10-12 till 2020-11-04. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Handlingar

Granskningshandlingarna finns nedan för kännedom.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.