Lasarettet 5, Östermalms park

En ny detaljplan har tagits fram för att utveckla Östermalms park och förtäta området med bostäder. Detaljplanen har varit utsänd för samråd i mars 2020 och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Illustration bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter
Illustration bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla Östermalms park och förtäta kvarteret med bostäder. Detaljplanen ger möjlighet för ca 300 nya lägenheter med inslag av centrumfunktioner samt ett parkeringshus. Ett högre bostadshus om 12-13 våningar placeras mittemot stadsbiblioteket och en kvarterspark tillskapas centralt i området. Planförslaget innebär att några av de befintliga byggnaderna rivs. 

Synpunkter

Detaljplanen var utsänd för samråd under mars 2020 och tiden för att lämna synpunkter har gått ut. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna yttranden och bearbeta planförslaget inför granskning.

Handlingar

Samrådshandlingarna finns nedan för kännedom.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.