Kristianstad 4:47

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra ett nytt Rättscentrum i Kristianstad. Detaljplanen är antagen och har fått laga kraft den 4 mars 2021.

Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB
Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB

Syfte och omfattning

Syftet är att planlägga byggrätt för centrumändamål, kontor, kriminalvård, parkering och teknisk anläggning som en första etapp i den stadsomvandling med blandad stadsbebyggelse som planeras på gamla bangårdsområdet i Kristianstad.  Detaljplanen ska ge förutsättningar för ett högt markutnyttjande i detta centrala läge. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra för en byggnation av ett nytt Rättscentrum som utgör en samlokalisering av polismyndigheten, kriminalvården, åklagarmyndigheten och forensiskt centrum (NFC). 

Detaljplanen är antagen och har fått laga kraft

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen den 26 januari 2021 och kommunfullmäktige antog detaljplanen den 9 februari  2021. Länsstyrelsen beslutade att inte överpröva kommunens antagande den 3 mars 2021 och detaljplanen har fått laga kraft den 4 mars 2021.

Handlingar

De antagna planhandlingarna (KF 2021-02-09, § 21) finns att ta del av nedan.

   
Planbeskrivning Bullerutredning 190704 
Plankarta Bullerutredning Allöverket 200417 
Granskningsutlåtande  Dagvattenutredning 200821 
Bilaga 1 Granskningsutlåtande Geoteknisk utredning 200707 
Samrådsredogörelse Gestaltning 210113
  Komplettering risk- och störning från Allöverket 201221
  Kulturhistoriskt underlag 2017 
  Luftkvalitet och luktutredning 180508 
  Naturvärdesinventering 190711 
  PM Trafik 200408
  Riskutredning 180508
  Trafik- och industribullerutredning 180621
  Vibrationsmätning 190905
  Översiktlig risk- och störningsutredning 201221 
  Markundersökningar 20200529 
  Kommentarer till Länsstyrelsens granskningsyttrande avseende buller 201207 
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.