Kristianstad 4:47

Ett förslag till detaljplan för att möjliggöra för en byggnation av ett nytt Rättscentrum på Bangårdsområdet i Kristianstad har varit på samråd och förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter.

Översiktsbild planområdet, Kristianstads kommun
Översiktsbild planområdet, Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en byggnation av ett nytt Rättscentrum. Planområdet omfattar ca 25 200 m2 och ägs av Jernhusen Fastigheter AB och Kristianstads kommun.

Planområdet omfattar del av Kristianstads bangårdsområde som ligger strax norr om Kristianstads centralstation. Området är i huvudsak inte planlagt sedan tidigare. Nu aktuellt planförslag föreslår en byggrätt för kontor, kriminalvård, centrumändamål, lager, verksamheter, parkering och teknisk anläggning som en första etapp i den stadsomvandling med blandad stadsbebyggelse som planeras på gamla bangårdsområdet i Kristianstad.

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2018-08-27.

Synpunkter

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

 
PlanhandlingarBilagor
Meddelande om kungörelse Kulturhistoriskt underlag
Plankarta Luftutredning
Planbeskrivning Riskutredning
  Utredning markföroreningar
  Utredning trafik- och industribuller
  Översiktlig risk- och störningsutredning
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.