Horna 3:12

Ett förslag till planändring för Horna 3:12 del av, norr om Vanneberga området i Åhus har antagits av Byggnadsnämnden 2019-01-29.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att öka den möjliga exploateringen i ett område planlagt för industri/hantverk. Planområdet ligger längs med östra sidan av åhusbanan i Horna i Åhus. Området omfattar ca 65 000 m² och marken ägs av Kristianstads kommun.

De som inte framfört skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.