Horna 3:12 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för blandad verksamhetsanvändning och förskola i Åhus. Detaljplanen har varit utsänd för samråd och nu pågår sammanställning av inkomna synpunkter.

Illustration av Kristianstads kommun 2020
Illustration av Kristianstads kommun 2020

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och begränsad djurverksamhet. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola. Planförslaget har stöd i gällande översiktsplan men bedöms även vara av ett stort allmänt intresse och följer därför ett utökat planförfarande enligt plan och bygglagen.  

Synpunkter

Planförslaget var utstänt för t om 2020-10-09 och tiden för att lämna synpunkter har gått ut. Nu pågår sammanställning av inkomna yttranden och planförslaget bearbetas inför kommande granskning. Samrådshandlingarna finns nedan för kännedom.

Planhandlingar Utredningar
Kungörelse om samråd Dagvattenutredning
Planbeskrivning Fordonsmätning
Plankarta Miljöteknisk provtagning 
  Översiktlig geoteknisk undersökning
  Arkeologisk undersökning 
  Natur och rekreationsvärden
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.