Horna 3:12 m fl

Ett förslag till ny detaljplan för blandad verksamhetsanvändning och förskola i Åhus har fått laga kraft 10 november 2022.

Illustration av Kristianstads kommun 2022
Illustration av Kristianstads kommun 2022

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt flexibelt verksamhetsområde i Åhus. Planförslaget möjliggör för industri, verksamheter, kontor, begränsad djurhållning, tekniska anläggningar och förskola. 

Detaljplanen fick laga kraft 10 november 2022.

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut. 

Planhandlingar Utredningar
Planbeskrivning Dagvattenutredning
Plankarta Fordonsmätning
Granskningsutlåtande 3 Miljöteknisk provtagning 
Granskningsutlåtande 2 Översiktlig geoteknisk undersökning
Granskningsutlåtande 1 Arkeologisk undersökning 
Samrådsredogörelse Natur och rekreationsvärden

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.