Horna 3:12 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för blandad verksamhetsanvändning och förskola i Åhus. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration av Kristianstads kommun 2020
Illustration av Kristianstads kommun 2020

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och begränsad djurverksamhet. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola. Planförslaget har stöd i gällande översiktsplan men bedöms även vara av ett stort allmänt intresse och följer därför ett utökat planförfarande enligt plan och bygglagen.  

Synpunkter

Planförslaget är utställt för samråd fr o m 2020-09-16 t om 2020-10-09.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan. 

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:

planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 17-1799”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning. Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast fredagen den 9 oktober 2020.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar Utredningar
Kungörelse om samråd Dagvattenutredning
Planbeskrivning Fordonsmätning
Plankarta Miljöteknisk provtagning 
  Översiktlig geoteknisk undersökning
  Arkeologisk undersökning 
  Natur och rekreationsvärden
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.