Hammar 9:151

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för utbyggnad av verksamhet utan omgivningspåverkan samt bilservice i Hammar.

Utsnitt över planområdet.
Utsnitt över planområdet.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utbyggnad av verksamhet utan omgivningspåverkan med tillhörande komplement samt bilservice i området som inom resterande ytor utgörs av lättare verksamhet. Detaljplanen ska även säkerställa erforderliga ytor för fördröjning av dagvatten.

Planförslaget överensstämmer med antagen ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad från 2021.

Läge och omfattning

Planområdet ligger östra delen av Hammar utmed Östra Blekingevägen och Åhusvägen och området omfattar cirka 7 300 m². Samtlig mark inom planområdet ägs av Kristianstads kommun.

Gällande detaljplan

Området är inte planlagt sedan tidigare men ligger i direkt anslutning till planlagt och utbyggt verksamhetsområde.

Grankning

Förvaltningschef beslutar enligt delegation BN 2022-11-22, § 185 godkänna Detaljplan för del av Hammar 9:151 i Kristianstad för granskning. Granskningstiden är 17 november -18 december 2023. 

Synpunkter på planförslaget lämnas via kommunens e-tjänst: https://e-tjanster.kristianstad.se/detaljplan

Alternativt via e-post till: planadm@kristianstad.se
eller brev:
Kristianstads kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 22-385 ”. Underteckna med ert namn och er adress eller fastighetsbeteckning.
Synpunkterna ska ha inkommit till Kristianstads kommun senast måndag den 18 december 2023.
Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Handlingar

Granskningshandlingarna finns under rubriken Relaterad information. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.