Hammar 8:12 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för Hammar 8:12 m fl i östra delen av Hammar. Detaljplanen har varit utställt på granskning och förslagen bearbetas nu inför antagande.

Illustration - Kristianstads kommun
Illustration - Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av bostäder. Planförslaget avviker från gällande översiktsplan som anger industri och pågående markanvändning (åkermark).

Synpunkter 

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2021-04-05.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.    

PlanhandlingarUtredningar
Underrättelse Granskning PM Trafikutredning Östra Hammar slutversion
Planbeskrivning Bilaga 1 PM Trafikutredning Östra Hammar
Plankarta Dagvattenutredning 201221
Samrådsredogörelse Geoteknik Hammar 8:12 del 2 
  Geoteknik Markmiljö Hammar 8:68 
  Geoteknik och markmiljö Hammar 8:12 mfl
  PM Detaljplan Hammar 8:68 Geoteknik Markmiljö 
  PM Detaljplan för Hammar 8:12 mfl 190411 inkl bilagor 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.