Hammar 138:24

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för blandad stadsbebyggelse i Hammar. Förslaget har varit på samråd och bearbetas nu utifrån inkomna synpunkter.

Karta Kristianstads kommun
Karta Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en flexibel markanvändning och ett högre markutnyttjande inom ett av Hammars mest centrala lägen. Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra för en nybyggnation av förskola och bostäder samt bekräfta befintlig handelsverksamhet inom del av området. Detaljplanen medger även kontor och centrumverksamhet i delar av området.

Planområdet ligger i centrala Hammar och utgör en yta på ca 13 900 m2. Hammar är en del av Kristianstad stad. Området ligger inom befintlig bebyggelsestruktur, utmed Blekingevägen och Åängavägen. Planområdet planlades för handelsändamål 1980 och är idag delvis bebyggt utifrån gällande detaljplan. Föreslagen detaljplan är ett förslag på ändrad markanvändning för området.

Efter samrådstiden revideras planförslaget innan det publiceras på nytt under granskning.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om Samråd PM projektering
Planbeskrivning PM geoteknik 
Plankarta PM Markteknisk undersökning
  PM översiktlig miljöteknisk markundersökning 
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.