Hammar 138:24

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för blandad stadsbebyggelse i Hammar. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Karta Kristianstads kommun
Karta Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en flexibel markanvändning och ett högre markutnyttjande inom ett av Hammars mest centrala lägen. Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra för en nybyggnation av förskola och bostäder samt bekräfta befintlig handelsverksamhet inom del av området. Detaljplanen medger även kontor och centrumverksamhet i delar av området.

Planområdet ligger i centrala Hammar och utgör en yta på ca 13 900 m2. Hammar är en del av Kristianstad stad. Området ligger inom befintlig bebyggelsestruktur, utmed Blekingevägen och Åängavägen. Planområdet planlades för handelsändamål 1980 och är idag delvis bebyggt utifrån gällande detaljplan.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner om att förtäta inom tätbebyggda områden. Planområdet bedöms vara planlagt för en tätortskaraktär och är lokaliserad inom ett tätbebyggt område. Förslagen ändring av platsens markanvändning bedöms därför ha stöd i kommunens fördjupade översiktsplan (antagen av KF 2009).

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2020-06-11 t om 2020-07-22.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 17-0058”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning. 
Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast onsdag den 22 juli 2020.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Underrättelse om granskning PM projektering
Samrådsredogörelse  PM geoteknik 
Planbeskrivning  PM Markteknisk undersökning
Plankarta PM översiktlig miljöteknisk markundersökning 
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.