Hammar 138:24

En ny detaljplan för bl a förskola och bostäder antogs av byggnadsnämnden i augusti 2020. Detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Karta Kristianstads kommun
Karta Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en flexibel markanvändning och ett högre markutnyttjande inom ett av Hammars mest centrala lägen. Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra för en nybyggnation av förskola och bostäder samt bekräfta befintlig handelsverksamhet inom del av området. Detaljplanen medger även kontor och centrumverksamhet i delar av området.

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 25 augusti 2020 och överklagades till mark- och miljödomstolen.

Handlingar
De antagna planhandlingarna finns nedan. 

 
PlanhandlingarUtredningar
Granskningutlåtande  PM projektering
Planbeskrivning PM geoteknik 
Plankarta PM Markteknisk undersökning
Samrådsredogörelse PM översiktlig miljöteknisk markundersökning 
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.