Filmen 7

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för blandad stadsbebyggelse i Tollarp. Planen har varit på samråd och förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter.

Illustration Monica Eriksson
Illustration Monica Eriksson

Syfte och omfattning

Detaljplanen möjliggör för bostäder, handel, centrumverksamhet, kontor och parkering samt allmän platsmark gata inom ett kvarter mittemot torget i centrala Tollarp. Planområdet är redan bebyggt och planförslaget möjliggör för en ombyggnation i syfte att förtäta kvarteret med en utbyggnad av nuvarande livsmedelsbutik ICA, skapa ett tillskott av bostäder, kontor och eventuellt vårdcentral. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan (antagen KF 2013-03-12) och handläggs med ett standardförfarande.

En byggrätt enligt föreslagen användning av bl.a. centrum i kombination med handel gör att markparkering inte är tillräckligt för att tillgodose parkeringsbehovet. Därför medges parkering upp till en nockhöjd på 7,5 meter vilket möjliggör för ett lägre parkeringshus/parkeringsdäck på två våningar samt takparkering. Det finns en möjlighet att samnyttja parkeringsplatserna och på så sätt hushålla med central mark. 

Föreslagen detaljplan medför även åtgärder i gatustrukturen för att bland annat öka trafiksäkerheten i området i samband med planerad utveckling.

Efter samrådstiden revideras planförslaget innan det publiceras på nytt under granskning. 

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängt t om 2020-03-13.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.