Filmen 7

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för blandad stadsbebyggelse i Tollarp.  Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 23 februari 2021.

Illustration Monica Eriksson
Illustration Monica Eriksson

Syfte och omfattning

Detaljplanen möjliggör för bostäder, handel, centrumverksamhet, kontor, parkering och gatumark. Planområdet är redan bebyggt och planförslaget möjliggör för en ombyggnation i syfte att förtäta kvarteret med en utbyggnad av nuvarande livsmedelsbutik ICA, skapa ett tillskott av bostäder, kontor och eventuellt vårdcentral. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan (antagen KF 2013-03-12) och handläggs med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

En byggrätt enligt föreslagen användning med bl.a. centrum i kombination med handel gör att markparkering inte är tillräckligt för att tillgodose parkeringsbehovet. Därför medges parkering upp till en nockhöjd på 10 meter vilket möjliggör för ett lägre parkeringshus/parkeringsdäck i tre nivåer med tak. Det finns möjlighet att samnyttja parkeringsplatserna och på så sätt hushålla med central mark. Föreslagen detaljplan medför även åtgärder i gatustrukturen för att bland annat öka trafiksäkerheten i området i samband med planerad utveckling.

De antagna planhandlingarna finns att ta del av nedan.

 
PlanhandlingarUtredningar

Granskningsutlåtande

 Geoteknik PM
Samrådsredogörelse   Markteknisk undersökningsrapport
Planbeskrivning  Miljöteknisk jordprovtagning
Plankarta  
   
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.