Färlöv 19:10 och del av Färlöv 19:3

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för en utbyggnad av Araslöv Golf & Resort med nya byggnader och mer flexibel markanvändning. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration: Arkitektkontoret i Jonstorp AB
Illustration: Arkitektkontoret i Jonstorp AB

Syfte och omfattning

Nu aktuellt planförslag innebär att markanvändningen utökas till att även medge en tänkt padelhall, boulderingvägg, gym, lounge och ökade ytor för hotell, konferens och restaurang och kontor. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) om ÖP och handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2020-07-02 t om 2020-08-24.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 19-2137”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast måndagen den 24 augusti 2020.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.