Fängelset 2, Kristianstad

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten Fängelset 2 i centrala Kristianstad.

Fängelset 2, modellbild
Fängelset 2, modellbild

Syfte 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förtätning med bostadsbebyggelse inom fastigheten Fängelset 2 samt att den före detta fängelsebyggnaden kan nyttjas för studentbostäder permanent. Detaljplanen ska också säkerställa att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdet skyddas och bevaras.

Läge och omfattning 

Planområdet utgörs av fastigheten Fängelset 2 och en mindre del av Kristianstad 4:10 på Östermalm i centrala Kristianstad. Området avgränsas av Götgatan, Österlånggatan, Fästningsgatan samt fastighetsgräns mot Fängelset 5 (Kristianstads tingsrätt). Planområdets areal är ca 13 500 m2.

Synpunkter

Byggnadsnämnden beslutade 26 september § 157 att skicka ut Detaljplan 2 i Kristianstad på granskning. Granskningstiden var 2 oktober till 16 oktober 2023. Tiden för att lämna synpunkter har gått ut.

Planprocessen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning innan detaljplanen antas.

 

Planhandlingar Utredningar
Meddelande om Granskning Översiktlig geoteknisk utredning
Planbeskrivning Granskning  Markteknisk undersökningsrapport
Plankarta Granskning  Kompletterande miljöteknisk markundersökning
Samrådsredogörelse  Dagvatten- och skyfallsutredning
Tjänsteutlåtande Granskning Trafikutredning
Beslut BN Granskning 2023-09-26 § 157 Trafikbullerutredning
  Kulturhistorisk värdering
  Värdering av träd
  Trafikutredning komplettering (2023B)
  PCB-inventering (2023A)
  Planprogram för Fängelset 2 på Östermalm i Kristianstad 
   

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.