Fängelset 2, Kristianstad

En förslag till detaljplan har tagits fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten Fängelset 2 i centrala Kristianstad. Nu är detaljplanen utsänd för samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Illustration från Götgatan, Liljewall arkitekter, mars 2022
Illustration från Götgatan, Liljewall arkitekter, mars 2022

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostadsbebyggelse samt att befintlig fängelsebyggnad ska kunna nyttjas för studentbostäder permanent. Detaljplanen ska också säkerställa att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdet skyddas och bevaras.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2022-06-07 t om 2022-07-01.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

Synpunkter på planförslaget lämnas via kommunens e-tjänst:
Alternativt skriftligt till:
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk brev med ”BN 13-10163". Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.
Synpunkterna ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast fredag 1 juli 2022.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Planhandlingar Utredningar
Meddelande om Samråd Översiktlig geoteknisk utredning
Planbeskrivning Markteknisk undersökningsrapport
Plankarta Kompletterande miljöteknisk markundersökning
  Dagvatten- och skyfallsutredning
  Trafikutredning
  Trafikbullerutredning
  Kulturhistorisk värdering
  Värdering av träd
   
   
   
   
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.