Eken 1

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Eken 1 vid korsningen Näsbychaussén/Tegelbruksvägen på Näsby har översänts till kommunfullmäktige för antagande.

Syfte och omfattning

Detaljplanen ska möjliggöra att f.d. Näsby kyrka och församlingshem kan få nya passande användningsformer efter att fastigheten sålts för privat bruk. Planförslaget medger att byggnaden används för bostadsändamål och centrumändamål. I begreppet centrumändamål ingår bl.a. restaurang, handel, kontor och samlingslokal. 

Synpunkter  

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.