del av Näsby 35:47

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra markanvändningen tillfällig vistelse, kontor och park. Detaljplanen har varit utställd på samråd och synpunkterna bearbetas nu inför granskning.

Foto: Kristianstads kommun - hösten 2020
Foto: Kristianstads kommun - hösten 2020

Syfte och omfattning

Planområdet ligger vid Elmetorpsvägen på Näsby. Detaljplanen innebär att tillåten markanvändning, vilket är industri, kontor och undervisningslokaler, ändras till tillfällig vistelse, kontor och parkmark. Avsikten är att befintlig huvudbyggnad ska kunna fortsätta användas som härbärge men även för andra typer av tillfällig övernattning, konferens och kontor. Avsikten är också att värna byggnadens och grönstrukturens kulturhistoriska värde som en del av det tidigare regementsområdet. Marken ägs av kommunen.

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t o m 2021-08-09.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.