del av Näsby 35:47

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra markanvändningen tillfällig vistelse, kontor och park. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Foto: Kristianstads kommun - hösten 2020
Foto: Kristianstads kommun - hösten 2020

Syfte och omfattning

Planområdet ligger vid Elmetorpsvägen på Näsby. Detaljplanen innebär att tillåten markanvändning, vilket är industri, kontor och undervisningslokaler, ändras till tillfällig vistelse, kontor och parkmark. Avsikten är att befintlig huvudbyggnad ska kunna fortsätta användas som härbärge men även för andra typer av tillfällig övernattning, konferens och kontor. Avsikten är också att värna byggnadens och grönstrukturens kulturhistoriska värde som en del av det tidigare regementsområdet. Marken ägs av kommunen.

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter t o m 2021-08-09.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det via kommunens e-tjänst nedan eller skriftligen till:
https://etjanster.kristianstad.se/se/s/detaljplan 

eller skriftligen till:
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 20-1171”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast måndagen den 9 augusti 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.