del av Åsumtorp 54:36

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för bostäder, vård och centrumändamål i Norra Åsum. Detaljplanen har varit utställd på samråd och synpunkterna bearbetas nu inför granskning.

Syfte och omfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en flexibel markanvändning och ett högre markutnyttjande inom en tidigare befintlig detaljplan och numera obebyggt området. Planområdet omfattar ca 2 ha och marken ägs av Kristianstads kommun. Planförslaget överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2021-08-27.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.