Åsumtorp 54:37 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för bostäder, vård och centrumfunktioner i ett centralt läge i Norra Åsum.  Inkomna synpunkter bearbetas nu inför antagande.

Skiss över hur området kan tänkas byggas ut
Skiss över hur området kan tänkas byggas ut

Syfte och omfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en flexibel markanvändning och ett högre markutnyttjande inom en tidigare befintlig detaljplan och numera obebyggt område. Syftet är främst att etablera bostäder inom fastigheterna samtidigt som det är en central plats i Norra Åsum varpå detaljplanen även medger vård och centrumändamål. Syftet är också att säkerställa en god bebyggd miljö genom att ny bebyggelse regleras i höjd, placering och utformning med hänsyn till sin omgivning samt med avseende på områdets bullerutsatthet.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2021-12-14) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2022-08-26.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.