del av Åsumtorp 54:36

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för bostäder, vård och centrumändamål i Norra Åsum. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Syfte och omfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en flexibel markanvändning och ett högre markutnyttjande inom en tidigare befintlig detaljplan och numera obebyggt området. Planområdet omfattar ca 2 ha och marken ägs av Kristianstads kommun. Planförslaget överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2021-07-12 t om 2021-08-27.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det via kommunens e-tjänst 
https://etjanster.kristianstad.se/se/s/detaljplan 

eller skriftligen till:
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 15-111”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast fredagen den 27 augusti 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.