Del av Åhus 557:52

En ny detaljplan tas fram för del av Åhus 557:2 med syfte att möjliggöra för fler markparkeringsplatser i anslutning till evenemangsområdet. Planförslaget har varit på samråd och granskning och bearbetas nu utifrån inkomna synpunkter.

Planillustration del av Åhus 557:52 i Åhus. Bild: Kristianstads kommun
Planillustration del av Åhus 557:52 i Åhus. Bild: Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att skapa nya markparkeringar inom området samt möjliggöra för evenemangsområdet att utveckla mindre tillhörande lokaler utan att inskränka på angränsande riksintresse för hamn. Detaljplanen syftar också till att justera hamnområdets gränser och till att bekräfta befintlig naturmark inom planområdet. Inom ramen för detaljplanens syfte kommer strandskyddet att behöva upphävas inom delar av planområdet. Planområdet ligger i Åhus, sydväst om evenemangsstranden. Området är idag planlagt för parkering och naturmark/skydd. Marken ägs av Kristianstads kommun.

Detaljplanen har tidigare varit utsänd för samråd och granskning planförslaget bearbetas nu utifrån inkomna synpunkter.

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut.

Handlingar

Granskningshandlingarna och tillhörande utredningar finns nedan för kännedom.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.